Triglav vzajemni skladi - Triglav Zeleni

Naložbeni cilj

Triglav Zeleni se uvršča med globalne delniške sklade, ki svoje naložbe išče pretežno na razvitih trgih. Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend. Triglav Zeleni je delniški sklad družbeno odgovornih podjetij, ki izkazujejo visoko stopnjo odgovornosti na področjih okoljevarstva, sociale in vodenja podjetja.

Naložbena politika

Osrednja pozornost naložbene politike delniškega družbeno odgovornega sklada Triglav Zeleni je iskanje naložb podjetji, ki izpolnjujejo kriterije družbene odgovornosti, z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov in v enote delniških ciljnih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na družbeno odgovorna podjetja razvitih trgov, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo. Investirana sredstva bodo globalno razpršena med razvite trge.


  • 12,47EUR
  • 0,14 (1,14%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 23.06.2022

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

  • Najmanjši nakup ena točka + vstopni stroški
  • Najvišji vstopni stroški 4,00%
  • Najvišji izstopni stroški 2,00%
  • Konverzija vplačil 01:00
  • Konverzija izplačil 01:00
  • Upravljalska provizija 2,50%
  • Naložbe sklada na dan 28.02.2022

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse