ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj vzajemnega sklada je doseganje stabilne donosnosti ob srednjem tveganju, ki presega letno donosnost bančnih denarnih depozitov. Rast vrednosti sredstev v upravljanju bo dosežena z naložbami, ki prinašajo kapitalske dobičke, kot tudi na osnovi obresti in dividend.

Naložbena politika

    Naložbeni cilj Naložbeni cilj vzajemnega sklada je doseganje stabilne donosnosti ob srednjem tveganju, ki presega letno donosnost bančnih denarnih depozitov. Rast vrednosti sredstev v upravljanju bo dosežena z naložbami, ki prinašajo kapitalske dobičke, kot tudi na osnovi obresti in dividend. Naložbena struktura Portfelj vzajemnega sklada bo razpršen, sestavljale pa ga bodo naložbe z variabilnim in naložbe s stalnim donosom, s ciljem zagotavljati dolgoročno rast vrednosti sredstev, ki bo izvirala iz kapitalskih dobičkov in dohodkov iz naslova dividend in obresti. Razmerje med posameznimi vrstami naložb bo družba za upravljanje prilagajala odvisno od razmer na kapitalskih trgih, znotraj spodaj omenjenih omejitev. - Naložbe v lastniške vrednostne papirje Vzajemni sklad bo najmanj 55% in največ 75% svojega premoženja nalagal v lastniške vrednostne papirje s katerimi se trguje na organiziranih trgih: na borzah držav, članicah EEA ( European Econimic Area ), na borzah članicah WFE ( World Federation of Exchanges ), Banjalucka berza hartija od vrijednosti a.d.- Banja Luka, Sarajevska berza a.d . - Sarajevo, Beogradska berza a.d . - Beograd, Makedonska berza a.d. - Skopje, Varazdinska burza d.d. - Varaždin, Zagrebačka burza d.d. - Zagreb, Bursa de Valori Bucuresti - Bukarešta in Bulgarian Stock Exchange – Sofia. - Naložbe v dolžniške vrednostne papirje Vzajemni sklad bo najmanj 10% in največ 45% svojega premoženje nalagal v dolžniške vrednostne papirje s katerimi se trguje na organiziranih trgih, naštetih v opombi 1 in na mednarodnih medbančnih (OTC) trgih. Pri tem bodo naložbe v obveznice razpršene tako med državne kot v podjetjniške obveznice z dospelostjo do 30 let. Pri naložbah v tuje obveznice bo vzajemni sklad svoje premoženje nalagal le v obveznice z bonitetnimi ocenami AAA do BBB (S&P) oziroma Aaa do Baa (Moody's). - Naložbe v vrednostne papirje v postopku prve prodaje oz. izdaje Vzajemni sklad bo največ 20% svojega premoženja nalagal v vrednostne papirje v postopku prve prodaje oz. izdaje le pod pogojem, da se bo izdajatelj vrednostnih papirjev zavezal, da bo v roku največ enega leta po njihovi prodaji oz. izdaji le-te uvrstil v trgovanje na enega izmed trgov naštetih v prvi točki. - Naložbe v druge prenosljive vrednostne papirje Naložbe vzajemnega sklada v druge prenosljive vrednostne papirje s katerimi se ne trguje na trgih naštetih v opombi 1, bodo znašale največ 10% vrednosti vseh sredstev vzajemnega sklada. Delež posamezne vrste naložb v druge prenosljive vrednostne papirje bo v skladu z naložbenim ciljem odvisen od ocene gibanj na delniških trgih. - Naložbe v kratkoročne vrednostne papirje Vzajemni sklad bo največ 10% svojega premoženja nalagal v kratkoročne vrednostne papirje (ročnost do vključno 12 mesecev), s katerimi se bodisi trguje na organiziranih trgih, naštetih v prvi točki, bodisi se z njimi na organiziranih trgih ne trguje, a so likvidni in imajo vrednost, ki se jo da kadarkoli določiti in so prenosljivi vrednostni papirji ter izpolnjujejo naslednje zahteve: da za posameznega izdajatelja ali izdajo teh vrednostnih papirjev veljajo najmanj enako stroga pravila o obvladovanju tveganj ter pravila varnega in skrbnega poslovanja, kot so določena z Zakonom o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/2006; v nadaljevanju: ZBan-1) oziroma z ZTFI; in da jih je izdala ali zanje jamči Republika Slovenija ali lokalna, regionalna skupnost v Republiki Sloveniji, država podpisnica Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru oziroma država članica OECD ali lokalna, regionalna skupnost države podpisnice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru oziroma države članice OECD oziroma Banka Slovenija ali centralna banka države podpisnice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru oziroma države članice OECD ali Evropska centralna banka, Evropska unija, Evropska investicijska banka oziroma v primeru zvezne države, države podpisnice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru oziroma države članice OECD te zveze ali druga mednarodna finančna organizacija, ki jih pripada ena ali več držav podpisnic Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru oziroma držav članic OECD, ali tuja država, ali da jih je izdala gospodarska družba, s prejšnjimi izdajami vrednostnih papirjev katere se že trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji ali na organiziranem trgu mednarodnih medbančnih (OTC) trgih obveznic; ali da jih je izdala oziroma zanje jamči ustanova oziroma oseba javnega prava, katere poslovanje je predmet nadzora, ki se izvaja po kriterijih opredeljenih v zakonih Republike Slovenije ali zakonih Evropske unije; ali da jih je izdala oziroma zanje jamči ustanova oziroma oseba javnega prava, za katero veljajo pravila o obvladovanju tveganj in pravila varnega in skrbnega poslovanja, ki jih pristojni organi oblasti upoštevajo za najmanj tako stroga, kot so pravila nadzora, določena v zakonih Republike Slovenija ali zakonih Evropske unije; ali da jih je izdala banka ali druga oseba, ki spada v eno od kategorij oseb, ki jih določi Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: ATVP), pod pogoji, da naložbe v takšne instrumente zagotavljajo takšen nivo zaščite vlagateljev, ki je enakovreden varstvu iz prejšnjih podtočk, in da je izdajatelj: pravna oseba, katere osnovni kapital in rezerve skupaj znašajo najmanj 10 milijonov evrov in ki objavlja ter predstavlja letna poslovna poročila na način in z vsebino, kot je določena v posameznih področnih zakonih in iz njih izvedenih predpisov ter v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in zakonom o gospodarskih družbah ter v skladu z drugimi zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo to področje, ali oseba, ki je skupaj z drugimi osebami povezana v skupino in katere naloga je financiranje teh oseb oziroma podjetij v skupini, pri čemer je vsaj eno podjetje v skupini delniška družba, katere delnice so sprejete na organizirani trg; ali oseba, katere edina dejavnost je financiranje instrumentov listinjenja, katerih koristi izhajajo iz večje likvidnosti bank. - Naložbe v depozite Vzajemni sklad bo največ 25% svojega premoženja nalagal v bančne depozite, pri katerih iz pogodbe o deponiranju sredstev izhaja pravica do dviga pred zapadlostjo in da zapadejo v največ 12 mesecih. Pogodba o vezavi sredstev ne sme določati nobenih dodatnih pogojev in namenov vezave. Vzajemni sklad lahko nalaga sredstva samo v depozite: pri bankah s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, pri bankah držav članic Evropske unije, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev, pri prvovrstnih tujih bankah, kar se presoja na podlagi zadnje razpoložljive ocene bonitetne banke s strani Standard & Poor's, Moody's, oziroma Fitch. - Naložbe v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov Vzajemni sklad bo največ 10% svojega premoženja nalagal v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov le, če bodo izpolnjeni naslednji pogoji: da ima družba za upravljanje investicijskega sklada, katere enote oziroma delnice so predmet naložb, dovoljenje pristojnih organov oblasti za upravljanje tega investicijskega sklada, da je upravljanje in poslovanje tega investicijskega sklada predmet nadzora, ki se upošteva s strani pristojnih nadzornih institucij za kvalitativno in vsebinsko enakovrednega nadzoru, ki ga določata ZISDU-1 in ZTFI ter je zagotovljeno zadostno sodelovanje med nadzornimi institucijami, da je raven zaščite vlagateljev v te investicijske sklade enaka ravni zaščite vlagateljev, ki jo določata ZISDU-1 in ZTFI ter zlasti, da so pravila glede izposojanja, posojanja, prodaje prenosljivih vrednostnih papirjev in instrumentov denarnega trga brez kritja ter o odsvojitvi sredstev investicijskega sklada enaka zahtevam ZISDU-1, da je poslovanje teh investicijskih skladov predmet poročanja v polletnih in letnih poročilih, iz katerih so razvidna sredstva, obveznosti in prihodki iz poslovanja investicijskih skladov v poročevalskem obdobju ter predmet obveščanja javnosti, da je lahko največ 10 odstotkov sredstev investicijskega sklada, katere enote oziroma delnice želi ta vzajemni sklad pridobiti, skupaj vloženih v enote oziroma delnice investicijskih skladov in je takšna omejitev vlaganja v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov izrecno navedena v pravilih upravljanja oziroma v statutu tega drugega odprtega investicijskega sklada. Panožna struktura Ni panožno omejen. Geografska razpršitev Globalni Države vlaganja Ni omejitev. Benchmark SBI20 (35%), MSCI World Indeks (35%), BIO (30%)


 • 0,00EUR
 • -
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup ena točka + vstopni stroški
 • Najvišji vstopni stroški 2,80%
 • Najvišji izstopni stroški 0,00%
 • Stroški ob prestopu max 1%
 • Konverzija vplačil T za sredstva, ki prispejo na račun sklada do 7:00
 • Konverzija izplačil T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 7:00
 • Skrbniška provizija 0,05% letno
 • Upravljalska provizija 2,00%
 • TRR SI56 0510 0801 1748 341 odprt pri Abanka Vipa d.d.
 • Naložbe sklada na dan 31.03.2015

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse