ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj vzajemnega sklada je doseganje stabilne donosnosti ob srednjem tveganju, ki presega letno donosnost bančnih denarnih depozitov. Rast vrednosti sredstev v upravljanju bo dosežena z naložbami, ki prinašajo kapitalske dobičke, kot tudi na osnovi obresti in dividend.


Naložbena politika

Naložbena politika podsklada ILIRIKA Modra kombinacija mešani je usmerjena v rast vrednosti sredstev sklada preko globalne razpršitve in ustrezne kombinacije naložb v lastniške in dolžniške vrednostne papirje. Pomemben delež sredstev podsklada predstavljajo naložbe v domace vrednostne papirje. Za podsklad se vodi zmerno-aktivno politiko upravljanja naložb - v casu borzne rasti poveca utež na lastniških vrednostnih papirjev, medtem ko v casu negativnih trendov obteži delež dolžniških vrednostnih papirjev. Dolgorocni cilj podsklada je presegati donosnost primerljivih domacih in tujih investicijskih skladov ter bancnih depozitov, vezanih za dobo nad eno leto. Prioriteta med naložbami so dobra stojeca svetovna podjetja.

  • Naložbe sklada na dan

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse