ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj podsklada je doseganje dolgoročne nadpovprečne rasti vrednosti sredstev. Rast vrednosti sredstev v upravljanju bo dosežena pretežno z naložbami, ki prinašajo kapitalske dobičke, kot tudi na osnovi obresti in dividend.

Naložbena politika

    Naložbeni cilj Naložbeni cilj delniškega vzajemnega sklada je doseganje dolgoročne nadpovprečne rasti sredstev. Rast vrednosti sredstev v upravljanju bo dosežena z naložbami, ki prinašajo kapitalske dobicke, kot tudi na osnovi obresti in dividend. Naložbena struktura Portfelj vzajemnega sklada bo razpršen, s ciljem zagotavljati dolgoročno rast vrednosti sredstev, ki bo izvirala iz kapitalskih dobičkov dohodkov iz naslova dividend in obresti. Razmerje med posameznimi vrstami naložb bo družba za upravljanje prilagajala odvisno od trenutnega stanja na kapitalskih trgih, znotraj spodaj omenjenih omejitev. - Naložbe v lastniške vrednostne papirje Vzajemni sklad najmanj 75% svojega premoženje nalagal v lastniške vrednostne papirje. Pri tem bodo naložbe vzajemnega sklada naložene v lastniške vrednostne papirje, ki kotirajo na naslednjih borzah vrednostnih papirjev: Banjalucka berza hartija od vrijednosti a.d. - Banja Luka, Sarajevska berza a.d. - Sarajevo, Beogradska berza a.d. - Beograd, Makedonska berza a.d . - Skopje, ter Zagrebačka burza d.d. – Zagreb obsegale največ 30% vseh sredstev vzajemnega sklada. - Naložbe v delnice v postopku prve prodaje Vzajemni sklad bo bo največ 20% svojega premoženja nalagal v delnice v postopku prve prodaje - Naložbe v druge prenosljive delnice Naložbe vzajemnega sklada v druge prenosljive delnice bodo znašale največ 10% vrednosti vseh sredstev vzajemnega sklada - Naložbe v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov Vzajemni sklad bo bo največ 25% svojega premoženja nalagal v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov, ki vlagajo v vrednostne papirje, če bodo izpolnjeni naslednji pogoji: da ima družba za upravljanje odprtega investicijskega sklada, katere enote oziroma delnice so predmet naložb, dovoljenje pristojnih organov oblasti za upravljanje tega odprtega investicijskega sklada, da je upravljanje in poslovanje tega odprtega investicijskega sklada predmet nadzora, ki se upošteva s strani pristojnih nadzornih institucij za kvalitativno in vsebinsko enakovrednega nadzoru, ki ga določata ZISDU-1 in ZTVP-1 ter je zagotovljeno zadostno sodelovanje med nadzornimi institucijami, da je raven zaščite vlagateljev v te odprte investicijske sklade enaka ravni zaščite vlagateljev, ki jo določata ZISDU-1 in ZTVP-1 ter zlasti, da so pravila glede izposojanja, posojanja, prodaje prenosljivih vrednostnih papirjev in instrumentov denarnega trga brez kritja ter o odsvojitvi sredstev odprtega investicijskega sklada enaka zahtevam ZISDU-1, da je poslovanje teh odprtih investicijskih skladov predmet poročanja v polletnih in letnih poročilih, iz katerih so razvidna sredstva, obveznosti in prihodki iz poslovanja odprtih investicijskih skladov v poročevalskem obdobju ter predmet obveščanja javnosti, da je lahko največ 10 odstotkov sredstev odprtega investicijskega sklada, katere enote oziroma delnice želi ta vzajemni sklad pridobiti, skupaj vloženih v enote oziroma delnice investicijskih skladov in je takšna omejitev vlaganja v enote oziroma delnice drugih investicijskih skladov izrecno navedena v pravilih upravljanja oziroma v statutu tega drugega investicijskega sklada. - Naložbe v depozite Vzajemni sklad bo največ 25% svojega premoženja nalagal v depozite na odpoklic, pri katerih iz pogodbe o deponiranju sredstev izhaja pravica do dviga pred zapadlostjo in da zapadejo v največ 12 mesecih. Pogodba o vezavi sredstev ne sme določati nobenih dodatnih pogojev in namenov vezave. Vzajemni sklad lahko nalaga sredstva samo v depozite: pri bankah s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, pri bankah držav članic Evropske unije, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev, pri prvovrstnih tujih bankah, kar se presoja na podlagi zadnje razpoložljive ocene bonitetne banke s strani Standard & Poor's, Moody's, oziroma Fitch. Panožna struktura Naložbena politika delniškega vzajemnega sklada Ilirika Modra farmacija bo usmerjena v lastniške vrednostne papirje izdajateljev, katerih osnovna dejavnost se uvršča v zdravstveno panogo oz. v eno izmed panožnih skupin znotraj zdravstvene panoge, navedenih spodaj: Oprema za zdravstvo in zdravstvene storitve, Farmacija, Biotehnologija in bio znanost, Prodaja zdravil. Geografska razpršitev Globalno. Države vlaganja Ni omejitev. Benchmark Standard & Poor's Global 1200 Healthcare Sector Index.


 • 0,00EUR
 • -
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup ena točka + vstopni stroški
 • Najvišji vstopni stroški 3,00%
 • Najvišji izstopni stroški 0,00%
 • Stroški ob prestopu max 1%
 • Konverzija vplačil T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 7:00
 • Konverzija izplačil T za zahtevke za izplačilo, ki prispe na sedež DZU do 7:00
 • Skrbniška provizija 0,25% letno
 • Upravljalska provizija 2,20%
 • TRR SI56 0510 0801 2120 724 odprt pri Abanka Vipa d.d.
 • Naložbe sklada na dan 31.03.2015

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse