NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški

Stroški in provizije

Najvišji vstopni stroški 3,00%
Najvišji izstopni stroški 1,00%
Upravljalski stroški 1,75%
Skrbniški stroški 0,21% letno

Lestvica vstopnih stroškov

Višina vplačila v EUR Vstopni stroški v %
do 5.000,00 EUR 3,00
5.000,01 EUR – 10.000,00 EUR 2,50
10.000,01 EUR – 15.000,00 EUR 2,25
15.000,01 EUR – 20.000,00 EUR 2,00
20.000,01 EUR – 30.000,00 EUR 1,75
30.000,01 EUR – 50.000,00 EUR 1,50
50.000,01 EUR – 100.000,00 EUR 1,25
Za več podatkov glej dokumente sklada - Stroški.pdf 0

Varčevalne sheme

Varcevalni nacrt

Vlagatelj lahko vplacuje v podsklad v dolocenem daljšem casovnem obdobju (obdobje varcevanja) s
podpisom in izrocitvijo obrazca »Varcevalni nacrt za vplacevanje v podsklad« (v nadaljevanju:
varcevalni nacrt). Vlagatelj opredeli med drugim predvideno periodo vplacevanja denarnih sredstev v
enote podsklada (mesecno, cetrtletno, polletno ali letno), predvideni znesek posameznega
periodicnega vplacila in predvideno dobo (obdobje) varcevanja v letih (najvec dvajset let in najmanj
dve leti, razen v primeru letne periode, ko je najkrajša doba varcevanja pet let).

Najmanjši zahtevani znesek prvega vplacila (pologa), vkljucujoc vstopne stroške, je enak
500,00 EUR. Najmanjši znesek periodicnega vplacila v podsklad (vkljucujoc vstopne stroške) je:

  • 40,00 EUR za mesecna vplacila;
  • 125,00 EUR za cetrtletna vplacila;
  • 250,00 EUR za polletna vplacila;
  • 500,00 EUR za letna vplacila.

Varcevalni nacrt se aktivira tako, da vlagatelj vplaca prvo vplacilo (polog) na posebni denarni racun
podsklada z navedbo sklica, ki je zapisan na dodatku »Varcevalni nacrt za vplacevanje v podsklad«,
najmanj v višini, ki je opredeljena na tem dodatku.

Stopnja vstopnih stroškov, ki jih družba v okviru varcevalnega nacrta zaracuna vlagatelju, se opredeli
na osnovi predvidene vsote vseh vplacil v casu obdobja varcevanja (v skladu z lestvico vstopnih
stroškov za enkratna vplacila), kar vlagatelju omogoca placilo nižjih vstopnih stroškov kot v primeru
enkratnega vplacila.

Vlagatelj ob prvem vplacilu (pologu) placa vstopne stroške za celotno obdobje varcevanja v okviru
varcevalnega nacrta, pri cemer pa vrednost vstopnih stroškov, ki jih vlagatelj placa ob prvem vplacilu,
ne sme presegati 30,00 % vrednosti pologa. Vlagatelj v primeru, da sredstev v okviru varcevalnega
nacrta ne vplacuje, kot je bilo z varcevalnim nacrtom predvideno, nima pravice do povrnitve vstopnih
stroškov, ki jih je placal ob prvem vplacilu (pologu).

Varcevalni nacrt se zakljuci, ko vlagatelj v okviru varcevalnega nacrta v obdobju varcevanja vplaca
celotno vsoto vseh vplacil v casu obdobja varcevanja. Ce vlagatelj celotno predvideno vsoto vseh
vplacil v obdobju varcevanja v okviru varcevalnega nacrta vplaca pred iztekom obdobja varcevanja, se
vstopni stroški za morebitna dodatna vplacana sredstva v podsklad (sredstva, ki presegajo predvideno
vsoto vseh vplacil v obdobju varcevanja) obracu

 

NLB Skladi – Varcevalni nacrt +

Vlagatelj lahko vplacuje v podsklad v daljšem casovnem obdobju (obdobje varcevanja) s
podpisom in izrocitvijo obrazca »Varcevalni nacrt +«. Vlagatelju, ki postopno varcuje z NLB Skladi –
Varcevalnim nacrtom +, ni potrebno opredeliti ne predvidene periode vplacevanja denarnih sredstev v
enote podsklada ne predvidenega zneska posameznega periodicnega vplacila niti ne predvidene
dobe (obdobja) varcevanja v letih.

Najmanjši zacetni polog znaša 500,00 EUR. Pologa ni potrebno placati vlagateljem, ki imajo v
podskladu, za katerega želijo skleniti NLB Skladi – Varcevalni nacrt +, takšen znesek že naložen.
Pogoj zadostne višine sredstev se ugotavlja na dan sklenitve varcevalnega nacrta (T), pri cemer pa se
upošteva VEP po stanju dva delovna dneva pred dnevom sklenitve varcevalnega nacrta (T-2).
Vsa nadaljnja vplacila (tista, ki niso polog) z NLB Skladi – Varcevalnim nacrtom + morajo znašati
najmanj 40,00 EUR in najvec 500,00 EUR. V primeru, da je posamezno vplacilo nižje od spodnje
omejitve, se šteje, da gre za enkratno vplacilo. V primeru, da je posamezno vplacilo višje od zgornje
omejitve, se za znesek preseganja zgornje omejitve zneska šteje, da gre za enkratno vplacilo.
Vsem vlagateljem se prizna 50 % znižanje vstopnih stroškov za posamezno vplacilo glede na stopnjo
vstopnih stroškov, ki velja za enkratna vplacila. Placilo pologa, kadar je potrebno, se šteje kot enkratno
vplacilo in ni upraviceno do 50 % znižanja vstopnih stroškov.

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse